• اصالت هنری تاریخی
 • مجموعه سؤالات مربوط به هرکدام از بخش های فوق بر اساس شاخص هایی که پژوهشگران برای اندازه گیری هر یک از متغیر ها توسعه داد ه اند، طراحی شده است.
  عنصر محصول توسط ٧ سؤال ٥ امتیازی مقیاس لیکرت (از ١: بسیار کم تا ٥: بسیار زیاد) مورداندازه گیری قرار گرفت. سؤالات مربوط به عنصر محصول در ٧ دسته کلی طبقه بندی شد ه اند: تنوع کالا، کیفیت، طرح کالا، نام تجاری، بسته بندی، خدمات و ویژگی محصول.
  عنصر قیمت توسط ٣ سؤال ٥ امتیازی مقیاس لیکرت )از ١: بسیار کم تا ٥: بسیار زیاد( مورد اندازه گیری قرار گرفت. سؤالات مربوط به عنصر قیمت در ٣ دسته کلی طبقه بندی شد ه اند: قیمت کالا، انواع تخفیف ها )رسمی و غیر رسمی( و دوره پرداخت و شرایط اعتباری.
  عنصر ترفیع نیز توسط ٤ سؤال ٥ امتیازی مقیاس لیکرت )از ١: بسیار کم تا ٥: بسیارزیاد( مورد اندازه گیری قرار گرفت. سؤالات مربوط به عنصر ترفیع در ٤ دسته کلی طبقه بندی شد ه اند: فروش حضوری، تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی.
  عنصر توزیع نیز توسط ٦ سؤال ٥ امتیازی مقیاس لیکرت (از ١: بسیار کم تا ٥: بسیار زیاد)مورد اندازه گیری قرار گرفت. سؤالات مربوط به عنصر توزیع در ٦ دسته کلی طبقه بندی شد ه اند:
  کانال های توزیع،پوشش، طبقه بندی، کنترل موجودی، مکان )موقعیت( ،حمل و نقل.
  و در نهایت عنصراصالت هنری تاریخی توسط ٣ سؤال ٥ امتیازی مقیاس لیکرت )از ١: بسیار کم تا ٥: بسیار زیاد( مورد اندازه گیری قرار گرفت. سؤالات مربوط به عنصر اصالت هنری تاریخی در ٣ دسته کلی طبقه بندی شد ه اند: رعایت اصالت هنری وتناسب در طرح ونقش ورنگبندی ،رعایت اصالت تاریخی طرح ونقش و رعایت زیباشناسی درطراحی ورنگبندی فرش
  جدول3-1:ارتباط سؤالات پرسش نامه با فرضیات تحقیق

  شماره فرضیه (فرعی) شماره سوال مرتبط در پرسش نامه
  1 6-12
  2 13-15
  3 16-19
  4 20-25
  5 25-28