3-4نمونه آماری
نمونه آماری تحقیق مزبور خریداران مراجعه کننده به فروشگا ه های فرش در سطح شهر کرمان می باشد.
3-4-1روش نمونه گیری
در این پژوهش، برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. بدین
ترتیب که پرسش نامه تحقیق میان خریداران فرش دستباف شهر کرمان بصورت مساوی تقسیم شده است.
3-4-2روش تعیین حجم نمونه
برای محاسبه تعداد نمونه آماری باید چهار چیز مشخص شود:
۱ – محدود بودن یا نامحدود بودن جامعه: مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری، نوع فرمول محاسبه تعداد نمونه آماری را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرمول محاسبه تعداد نمونه آماری درجامعه نامحدود n=
درفرمول فوق nتعداد نمونه آماری ،sواریانس نمونه ،zمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان وd مقدار اشتباه مجاز می باشد ( سرمد ودیگران ،1379،ص186).
۲ – مقدار اشتباه مجاز(d): مقدار اشتباه مجاز معمولا به صورت تفاوت میان پارامتر و برآورد آن بیان میشود. در اغلب پژوهشهای علوم رفتاری که از طریق نمونه گیری انجام می شود معمولا یکی ازدو برآورد نسبت صفت متغیر درجامعه دو حالت، مورد نظر محقق می باشد: برآورد میانگین صفت متغیر(µ). وبرآورد نسبت صفت متغیر در جامعه(p)،بنابراین اشتباه مجاز عبارت است از تفاوت میان µ وŶ(همان ،ص187).
|p-p|یاd=| µ-y|
در تحقیق هایی که پارامتر مورد نظر در جامعه قابل اندازه گیری و محاسبه نباشد مقدار آن از تحقیقات قبلی که مرتبط با تحقیق باشند به دست میآید. در این تحقیق، براساس تحقیقات قبلی که انجام شده است مقدار اشتباه مجاز ۵% در نظر گرفته شده است.
– 3سطح اطمینان(1-a):از انجا که مقدار اشتباه نمونه گیری در نمونه های مختلف متفاوت است،می توان با نمونه گیر یاحتمالی وتعیین فاصله اطمینان میانگین ،احتمال وقوع اشتباه را در سطح مورد نظر محاسبه کرد. معمو لا در تحقیقات، سطح اطمینان ۹۵ % یا ۹۹ % در نظر گرفته میشود )همان، ص۱۸۷).
در این تحقیق سطح اطمینان ۹۵ % در نظر گرفته شده است. در محاسبه تعداد نمونه آماری، مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان(Z) از روی جدول نرمال به دست آمده و در فرمول نمونه گیری قرار داده می شود. مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان ۹۵ % از روی جدول نرمال ۹۶/1می باشد.
۴ – واریانس متغیر مورد مطالعه: در صورتی که واریانس متغیر یا صفت مورد بررسی در جامعه اصلی (2σ)در دست نباشد می توان واریانس نمونه ((S2رابه عنوان برآوردی از واریانس جامعه به کاربرد(همان،ص187).
با توجه به توضیحات فوق تعداد نمونه آماری به شرح زیر بدست می آید:
3-4-3تعداد نمونه آماری
n =تعدادنمونه آماری
1-α=سطح اطمینان =%95
Z=مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اظمینان=1/96
d =مقدار اشتباه مجاز=%5
P= نسبت افرادی که دارای ویژگی خاصی هستند =%50
q=1-p=1-%5=%5
S2=واریانس جامعه=qp=(%5)(%5)=%25
3-5روش و ابزار گردآوری داده ها
برای گردآوری داد ههای مورد نیاز این تحقیق، از روش های کتابخانه ای )برای جمع آوری اطلاعات ثانویه ( و میدانی )جهت تهیه اطلاعات اولیه( استفاده شده است.
پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داد ههای تحقیق است.
پرسش نامه مجموعه ای از سوال ها )گویه ها( است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد و این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد (سرمد و دیگران، ١٣٧٩ ، ص ١٤١).
که در این پژوهش نیز برای جمع آوری نظر پاسخگویان، از پرسش نامه استفاده شده است.
پرسش نامه بسته – پاسخ مجموعه ای از گزینه ها را ارائه م یدهد تا پاسخ دهنده از میان آن ها یکی را انتخاب کند )همان، ص ١٤٣ ( و پرسش نامه ای که در این پژوهش به کار رفته نیز، شامل طیفی پنج گزینه ای است.
3-6پرسش نامه تحقیق
پرسش نامه مورد استفاده در این تحقیق، از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: مشخصات پاسخگو و سوالات در قسمت مشخصات پاسخگو، سعی شده است تا برخی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هر پاسخگو، جمع آوری گردد. درقسمت سوالات هم، هدف نیل به پاسخ های مربوط به نیازهای پروژه می باشد. این قسمت در مجموع دارای 23 سوال است؛ که در 5 بخش و در رابطه با هر یک ازفرضیات به شرح زیر طراحی شد ه اند:

  •  محصول
  •  قیمت
  •  ترفیع
  •  توزیع