هدف از انجام این تحقیق ارتقای دانش در زمینه تعاونی های تولیدی در كشور، بررسی و تعیین رابطه احتمالی میان كیفیت، قیمت، تبلیغات و نحوه توزیع محصولات شركت های تعاونی تولیدی شهرستان كوهدشت با تصمیم خرید مشتریان و تعیین میزان رضایت مندی مشتریان در این زمینه در نیمه ١٣٨٩ بوده است .این پژوهش میدانی از نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن رامشتریان و خریداران محصولات شركت های تعاونی تولیدی استان لرستان در شهرستان كوهدشت تشكیل می دهد.

  1. “بررسی مدل های آمیخته بازاریابی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مناسب آمیخته برای بازاریابی شیرهای طعمدار شركت پگاه اصفهان) از دیدگاه خرده فروشان( عطافر وهمکاران، 1٣٨٩”:

در این پژوهش ابتدا به بررسی مدل های مختلف آمیخته بازاریابی پرداخته شد سپس عوامل مناسب آمیخته برای بازاریابی شیرهای طع مدار پگاه معرفی گردید. این عوامل شامل: قیمت، بسته بندی،كیفیت، تنوع، برنامه های پیشبرد فروش، دسترسی و تبلیغات بوده است..نتایج تحقیق نشان داد كه هفت عامل مذكور در افزایش فروش شیرهای طع مدار پگاه مؤثر هستند.

  1. “بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادرات شرکت های فعال صنعت کاشی وسرامیک ایران، کریمی فرد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۱”:

یکی از مهم ترین روش های دست یابی به رضایت مندی مشتری و همچنین فروش و سود بالا درعرصه بین المللی استفاده از مفهوم آمیخته بازاریابی است. این تحقیق به دنبال آن است تا مشخص کند عوامل آمیخته بازاریابی مؤثر بر توان رقابتی صادرات کدامند؟ و اولویت تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادرات چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل توزیع بیشتر از سایر عوامل آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادرات تأثیر دارد و عامل ترفیع فروش و تبلیغات کمترین تأثیر را بر توان رقابتی صادرات شرکت ها داشت.

  1. “بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی و معیارهای مکمل اثرگذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی شرکت مهرام در تهران، کریم محمد، دانشگاه تربیت مدرس ،۱۳۸۷ “:

این تحقیق عواملی که مصرف کنندگان را به استفاده از محصولات مهرام تشویق می کند و مؤثر درخرید مصرف کنندگان از شرکت مهرام میباشد را روشن میسازد. چهار محصول استراتژیک شامل سس ها و کچاپ، ترشیجات، انواع کنسرو و مربا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت مهم ترین عامل و قیمت شرکت های مشابه کم ترین اثر را در خرید مصرف کنندگان ازمحصولات غذایی مهرام دارند.

  1. “بررسی ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی و خرید محصولات شرکت یک و یک با تأکیدبر متغیرهای رفتار مصرف کننده، سالار، دانشگاه تهران، ١٣٨٣”:

این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی ارتباط بین مهم ترین عناصر آمیخته بازاریابی محصولات غذایی و خرید این محصولات شرکت یک و یک و نیز رتبه بندی این عناصر انجام گردیده است. در این
تحقیق 4 نوع محصول استراتژیک این شرکت )رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، سایر سس ها
و انواع ترشی( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که در نهایت نتایج حاصل، فرضیات تحقیق
را تأیید می کند و رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی در خرید محصولات غذایی نیز انجام گرفته است.

  1. “بررسی عوامل آمیخته بازاریابی مؤثر بر خرید تلویزیون های ال سی دی در خانوارهای شهرتهران، بهنامی فر، دانشگاه تهران، ١٣٨٨”:

مصرف کننده درخرید تلویزیونهای LCD به عوامل آمیخته بازاریابی از قبیل ویژگی های محصول،قیمت،کانال های توزیع وفعالیت های ترفیعی توجه خاصی دارد .همچنین عنصر محصول،بیشترین اثر را برخرید تلویزیون های LCDدرخانوارهای شهر تهران وقیمت ،کمترین اثر را داشته است.

  1. “بررسی تاثیر عناصر آمیخته در میزان فروش گل وگیاه ،دارانی ،دانشگاه تهران 1389”:

هر پنج آمیخته محصول، قیمت، توزیع، ترفیع و خصوصیات فروشنده بر میزان فروش گل و گیاه تأثیر دارد. رتبه بندی میزان این تأثیر نیز بدین صورت است که خصوصیات فروشنده رتبه اول، عامل قیمت رتبه دوم، عنصر محصول رتبه سوم، کانال های توزیع رتبه چهارم و ابزارهای پیشبرد فروش دررتبه پنجم قرار دارند.
پیشینه ی تحقیق خارجی

  1. ” تجهیز و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی”:

گوردن (2012) دراین مقاله نقش 4Pمدل آمیخته بازاریابی را دربازاریابی اجتماعی درنظر می گیرد ودر مورد پیکربندی مجدد آمیخته بازاریابی در مسیر اصلی بازاریابی و ویژگی های بازاریابی اجتماعی ولزوم تفکر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی بحث می کند. مرور خلاصه ای در مورد مدل آمیخته بازاریابی 4Pدر مسیر اصلی بازاریابی وبازاریابی اجتماعی ارائه شده است .انتقادهایی در مورد مدل 4Pواینکه مدل آمیخته بازاریابی 4P برای استفاده در بازاریابی اجتماعی منسوخ شده است ،مورد بررسی قرار گرفته ونیز یک روش پیشنهادی برای آمیخته بازاریابی اجتماعی پیشنهاد شده است.

  1. “ارتباط آگاهی از برند با دستاوردهای بازار، دارایی برند و آمیخته بازاریابی چگونه است ؟”:

هانگ وهمکاران [143] (2012)در این پژوهش با ترکیب داده های حاصل از نظرسنجی و داده های واقعی بازار، آگاهی برند را از سه دیدگاه بررسی می کنند. این مطالعه رابطه بین آگاهی برند و نتیجه بازار رابررسی می کند و رابطه بین آگاهی برند و دارایی برند را کشف می کند. این مطالعه همچنین
اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر آگاهی برند را نیز بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که تجارب استفاده از برند توسط مشتری به آگاهی از برند کمک می کند. همچنین نتایج، همبستگی مثبت بین آگاهی برند ودارایی برند را تقویت می کنند. نهایتا این کار اهمیت توزیع و ترفیع را در ایجاد آگاهی از برند در گروهی از محصولات بسته ای نشان می دهد.