تعدادمنابع نفوذ دوره زمانی وسعت نفوذ فرهنگ
خرده فرهنگ ها
طبقه اجتماعی
خانواده
دوستان و گروه های مرجع
شرایط خارجی
محیط بازاریابی
اثرات موقعیتی

تعدادکمی منبع نفوذ بلند مدت نفوذ عام
تعدادزیادی منبع نفوذ کوتاه مدت نفوذخاص

2-15-7کلید هفتم: رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف، متفاوت است .
افراد مختلف به واسطه تفاوت های فردی، رفتارهای مصرفی مختلفی بروز میدهند. به همین دلیل است
که بازاریابان اقدام به تقسیم بازار می کنند. بازاریابان باید مصرف کنندگان و تفاوت های فردی آن ها را
تعیین و بعد از تقسیم بندی آن ها و قرار دادن افراد با ویژگی های یکسان در یک گروه، گروه های هدف کلیدی را در درون بازار مشخص کنند )ویلکه، ۲۰۰۲ ، ص 22).
2-16معرفی مدل آمیخته بازاریابی فرش دستباف :
در مدل پیشنهادی این تحقیق از پنج عنصر کلیدی محصول,قیمت,ترفیع,توزیع و اصالت هنری و تاریخی تشکیل شده است.در این مدل پنج بعدی که نویسندگان نام الماس بازاریابی را برای آن انتخاب نمودند علاوه بر چهارعامل معروف آمیخته,عامل پنجمی با عنوان اصالت هنری و تاریخی اضافه شده است.
جدول 2-9مدل آمیخته بازاریابی فرش دستباف(مدل الماس طلایی)
قیمت
مدل آمیخته بازاریابی فرش دستباف
ترفیع محصول
توزیع اصالت هنری وتاریخی
از آنجا که فرش دستباف یکی از صنایع سنتی و حاصل ذوق هنری بشر است نمیتئان در بازاریابی و مواجهه با مشتریان آن مانند محصولات صنعتی که حاصل یک فرایند تولید انبوه و ساخته ی ماشین است,عمل نمود و بعد اصالت هنری و تاریخی آن را نادیده انگاشت.از سوی دیگر تحقیقات صورت گرفته(چیت سازیان,204:1388) نشان می دهد که انطباق ابعاد مختلف قالی مانند طرح,نقش,نوع بافت و رنگ بندی فرش های تولیدی با اصالت های تاریخی و هنری فرش ایران که در سالیان طلایی رونق فرش رعایت می شده است سبب شکوفایی و رونق این صنعت و افزایش فروش و اقبال مشتریان به محصولات فرش ایران می باشد.
بر اساس ابعاد پنج گانه مدل آمیخته بازاریابی فرش دستباف,شاخص هایی برای هر کدام از این مولفه ها طراحی گردید تا بتوان بر اساس آن شاخص ها به بررسی این ابعاد پرداخت.
2-17پیشینه ی تحقیق
پیشینه ی تحقیق داخلی

  1. “بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید خرده فروشان محصولات لبنی شركت كاله در شهر تهران، داودآبادی فراهانی، دانشگاه تهران، ١٣٨٩”:

در این پژوهش عواملی که باعث خرید خرده فروشان از محصولات شرکت کاله میشود را بررسی مینماید و روشن می سازد که کدام یک از عوامل در خرید خرده فروشان از شرکت کاله مؤثرمی باشد. در این تحقیق یازده فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که متغیرهایی همچون سود دریافتی خردهفروش، بستهبندی محصولات، کیفیت، قیمت، نحوه توزیع، فروش اعتباری، پیشبرد فروش،محصولات جدید، تبلیغات، شهرت و معروفیت شرکت کاله و همچنین خوشنامی محصولات کاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت که همه عوامل بجز پیشبرد فروش در خرید خردهفروشان از شرکت کاله تأثیر داشتند و همچنین توزیع دارای بیشترین اهمیت و پیشبرد فروش دارای ک مترین اهمیت نزد خرده فروشان شرکت کاله میباشد.

  1. “تأثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شركت های تعاونی تولیدی شهرستان كوهدشت، گراوند و همکاران، ١٣٨٩”: