تنظیم شرایط پرداخت

مشاهده دیگران ) چشم و هم چشمی( آماده شدن برای خرید احتمالی
آینده ،کنار گذاشتن

تعیین و تنظیم جزئیات

جزئیات بحث با دوستان
کسب اطلاعات
ارزیابی نظرات دیگران

2-15-3کلید سوم: رفتار مصرف کننده یک فرایند است .
با توجه به نگاره ۲-5از فرایند رفتار مصرف کننده، می توان این فعالیت ها را در ۳ مرحله خلاصه و تفسیر کرد.
دانستن این فرایند به دلایل زیر مفید است:

  • این فرایند روش خرید مصرف کننده را نشان میدهد.
  • این فرایند نشان می دهد که چرا یک خرید خاص، توسط افراد متفاوت انجام میشود.
  • این فرایند نشان می دهد که فعالیت هایی احتما لا در یک خرید، مقدم هستند.
  • این فرایند نشان می دهد که فعالیت های پس از خرید بر روی خریدهای بعدی اثرخواهدگذاشت (ویلکه، ۲۰۰۲ ،ص ۱۷)

مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
فعالیتهای بعداز خرید
فعالیتهای درحال خرید
فعالیتهای پیش از خرید
نگاره 2-5: فرایند رفتار مصرف کننده (ویلکه،2002،ص17)
2-15-4کلید چهارم: رفتار مصرف کننده از نظر زمان و پیچیدگی متفاوت است.
زمان، به مدتی که طول می کشد تا تصمیم گرفته شود اشاره دارد و پیچیدگی، به فعالیت هایی که دریک فرایند تصمیم موجود میباشد اشاره دارد. زمان و پیچیدگی، به فعالیت هایی که در یک فرایندتصمیم موجود می باشد اشاره دارد. زمان و پیچیدگی عمومًا با یکدیگر همبستگی دارند. به این معنی که یک تصمیم پیچیده وقت بیشتری می برد. در این باره چند نکته قابل توجه وجود دارد )ویلکه،۲۰۰۲ ، ص ۱۸)
پیچیدگی ذاتی تصمیمات مصرف کننده
تصمیمات مصرف کنندگان ذاتًا پیچیده هستند و تقریبًا همه فعالیت های جدول را شامل میشوند.
بنابراین مصرف کنندگان تلاش میکنند تا تصمیمات خود را در حد امکان ساده کنند.
مصرف کننده درصدد ساده سازی است؛ هر کدام از مصرف کنندگان به لحاظ وقت محدود خود برای انجام امور مختلف مایلند حتی الامکان فرایندهای تصمیم مربوط به رفتار مصرفی را ساده کنند.
برخی از موارد ساده سازی تصمیم عبارتند از:

  • قانع بودن به تصمیم رضایت بخش به جای تأکید بر بهترین تصمیم.
  • تکیه بر توصیه های دیگران در مورد خرید.
  • وفاداری به یک مارک در مورد محصولاتی که قبلا از آن مصرف کرده اند و صرفًا از آن خریداری می کنند )ویلکه، ۲۰۰۲ ، ص ۱۸).