درصد

۳/۵۴

۵/۹

۱

۹/۲۲

۳/۱۲

۱۰۰

۳-۶ شیوه نمونه گیری:
نمونه را می توان چنین تعریف کرد :
(انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه .) به عبارت دیگر نمونه بخشی از جامعه است،که معرف آن جامعه است. ضرب المثل معروف مشت نمونه خروار است ، در انتخاب نمونه باید صادق باشد.(همان:۵۵ )
با توجه به این که در پژوهش حاضر جامعه آماری یک جامعه محدود بود و کلیه پرونده های متشکله نیز می بایستی مطالعه شوند و افسران و درجه داران دارای ویژگیهای ذکر شده نیز تعداد محدودی بودند لذا جامعه آماری بصورت کل شمار انتخاب گردید و روش نمونه گیری نداشتیم.
۳-۷ ابزار و روش گردآوری اطلاعات:
در این تحقیق ابتدا با مراجعه به کتب و منابع مکتوب و اینترنتی ،مباحث نظری تحقیق جمع آوری و شاخص های موثر بر کنترل سرقت اماکن شناسایی شدند ،سپس پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و اطلاعات لازم از پرونده ها و جامعه خبره جمع آوری شدند.
پرسش نامه روشی است که محقق به وسیله آن اطلاعات مورد نیاز را با طرح تعدادی سوال به صورت کتبی ، از پاسخگو دریافت می کند . روش پرسشنامه در زمینه هایی چون اطلاع از عقاید ،عواطف، حالات روانی، اطلاعات فردی ، دینی، سیاسی ، فرهنگی و خانوادگی کاربرد فراوان دارد. ( رمضانی ،محمد رضا،۱۳۸۱ ص۷۹ )
پرسشنامه طرح شده در تحقیق حاضر شامل تعداد ۳۳ سوال می باشد که به صورت سوال بسته در زمینه ویژگی های شخصی پاسخگویان و نگرش آن ها نسبت به موضوع تحقیق طراحی شده است البته غیر از ۵ سوال ابتدایی که در زمینه ویژگی ها و مشخصات فردی پاسخگویان می باشد بقیه سوالات در مقیاس لیکرت طراحی شده است.
روش لیکرت، برای پی بردن به میزان نگرش و یا علاقه شخص یا اشخاص ، به پدیده ای خاص است. ( همان ص ۸۸ )
۳-۸ محدوده زمانی و مکانی تحقیق:
این تحقیق در محدوده زمانی دو سال (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ) و در محدوده جغرافیایی شهرستان اقلید واقع در استان فارس صورت گرفته است.
۳-۹ گزارش روایی و پایایی(اعتبار):
۳-۹-۱ روایی:
مقصود از روایی این است که، وسیله اندازه گیری بتواند همان ویژگی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است نه چیز دیگری را. ( همان ص ۱۳۸ )
در یک بررسی از طرفی یک یا چند مفهوم تئوریک وجود دارد و از طرف دیگر معرفهایی مورد تجربه و آزمون قرار می گیرند. تطابق بین این دو مقوله، روایی نامیده می شود. از نظر حیطه شمول ، روایی به دو دسته روایی درونی و روایی بیرونی تقسیم می شود. منظور از روایی درونی هماهنگی و تطابق مفهوم نظری و معرفهای تجربی می باشد. روایی بیرونی مربوط به تعمیم پذیری نتایج آزمون می گردد. ( موسوی ، محمد،۱۳۸۹ ص ۹۹ )
در این تحقیق با بهره گرفتن از نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و هم چنین مذاکره با تعداد ۴ نفر متخصص دیگر در این زمینه سوالات پرسشنامه در قالب ۳۳ سوال طرح و مقرر گردید تا برای هرکدام از سوالات ابتدا ضریب همبستگی پیرسون گرفته شود و پس از آن آزمون رگرسیون،آنوا،تی و بعد از آن نیز آزمون فریدمن گرفته تا اولویت تاثیر و شدت این اولویت برای هر کدام از عوامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته مشخص گردد.
۳-۹-۲ اعتبار یا پایایی:
اعتبار یک وسیله اندازه گیری ، به میزان دقت آن مربوط می شود. یعنی یک وسیله اندازه گیری در صورتی دارای اعتبار است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار ارائه نمائیم ، نتیجه چندین بار اجراء مشابه و یا نزدیک به هم باشد. ( سیف، علی اکبر، ۱۳۷۱ ص ۱۳۵ )
برای اندازه گیری پایایی روش های مختلفی وجود دارد .روش دو نیمه کردن یکی از روشهاست در این روش سوالات یک مقیاس به صورت تصادفی معمولا بین دو یا چند گروه تقسیم می شود و بین نمرات گروه ها ، آزمون همبستگی به عمل می آید . قابل اعتماد بودن آزمون ، وابسته به وجود همبستگی در سطح بالا برای آزمون می باشد.
آزمون مجدد نیز از دیگر روش های پایایی می باشد .در این روش، آزمون انجام شده، پس از مدتی دوباره در همان نمونه به اجراء در می آید و ملاک قابلیت اعتماد ، همبستگی نسبتا زیاد بین نمرات دو آزمون خواهد بود . البته بدیهی است که در این روش در مدت زمان بین دو آزمون عوامل متغیرهای دیگری ، تغییرات احتمالی معینی را در شرایط و پاسخها ایجاد نماید و مسائل دیگری از این قبیل وجود داشته باشد . متداولترین و مقرون به صرفه ترین روش در سنجش قابلیت اعتماد، روش موسوم به آلفای کرونباخ است. بر اساس این روش ، قابلیت اعتماد (پایایی) یک آزمون بر اساس نسبت واریانس های درونی آزمون محاسبه می شود . (مهدوی، رضا، ۱۳۷۷ ص ۷۴-۷۳ )
جهت تعیین پایایی در این تحقیق بعد از توزیع پرسش نامه بین حجم نمونه ، میزان پایایی اندازه گیری گردید که خروجی نرم افزار در تعیین پایایی به شرح ذیل می باشد :
Reliability Coefficients
N of Cases = 0/39N of Items = 28
Alpha = 8343/
همان طور که ملاحظه می کنید مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۸۳۴۳/ درصد می باشد که نشان از اعتبار قابل قبول این پرسش نامه می باشد .
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل آماری :
در این تحقیق آمار با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و به کمک آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آنوا، تی، رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۳-۱۰-۱ ورود داده ها به نرم افزار SPSS :
نرم افزار SPSS یکی از قدیمی ترین ، برنامه های کاربردی در زمینه تجزیه وتحلیلهای آماری است؛ نرم افزاری آماری با قابلیت‌های انجام توصیفی زیبا و گویا از اطلاعات، شامل رسم نمودارها و چارتهای گوناگون و محاسبات مختلف .
کلمه SPSS مخفف Statistical package for social science (نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی ) می باشد. این نرم‌افزار که یکی از نرم‌افزارهای تخصصی آمار است، بیشتر به بحث‌های آماری در حیطه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم رفتاری و … می پردازد.
تعداد ۳۹ نفر از حجم نمونه به ۳۳ گویه این پرسشنامه پاسخ دادند که ماتریس۳۹ *۳۳را به وجود آوردند و پاسخ ها در کاربرگ نمایش داده های SPSS وارد شد و محاسبات آماری به روی داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۵/۱۱ انجام شد.
۳-۱۱ مروری بر فصل
در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق پرداختیم و بیان کردیم که این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی می باشد. سپس این نکته ذکر شد که این پژوهش جزو تحقیقات پیمایشی و اکتشافی است. در ادامه جامعه آماری که متشکل از ۱۰۵ پرونده بود را مورد کنکاش قرار دادیم و با توجه به این که در پژوهش حاضر جامعه آماری یک جامعه محدود بود (تعداد افسران و درجه داران محدود بودند) روش نمونه گیری نداشتیم. در ادامه این فصل ذکر شد که از اینترنت ،کتاب، مقالات و پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و در آخر روش تجزیه و تحلیل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار spss و چگونگی دادن داده ها به نرم افزار spss بیان شد.
فصل چهارم:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.