وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
عنوان : ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک
استاد راهنما : دکتر نیکبخش جوادیان
استاد مشاور : دکتر جواد رضائیان
دانشجو : وحید ممکانی
تابستان 1393
با تقدیر و سپاس فراوان از اساتید گرامی
دکتر نیکبخش جوادیان استاد راهنما
دکتر جواد رضاییان استاد مشاور
و دکتر ایرج مهدوی که زحمت داوری این پایان نامه بر عهده ایشان بود.
چکیده
شبکه زنجیره تأمین امکان ایجاد یک بستر مؤثر و کارا برای مدیریت زنجیره تأمین را فراهم می کند. این شبکه مجموعه ای از تسهیلاتی است که در شکل گیری زنجیره تأمین نقش دارند. در این شبکه مجموعه ای از تأمین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان حضور دارند که هدف شبکه کمینه کردن کل هزینه های موجود در شبکه است به گونه ای که به تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. هزینه های موجود در شبکه به دو صورت می باشنـد که نوع اول شامـل هزینه های ایجـاد و احداث کارخانه هـا و مـراکز توزیع می باشد و نوع دوم شامل هزینه های خرید، تولید، توزیع و حمل و نقل کالا در هر مرحله از شبکه زنجیره تأمین است.
در این پایان نامه مدل شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله را با تقاضاهای فازی مشتریان و با دو هدف توأم کمینه کردن هزینه شبکه و بیشینه کردن درجه تأمین تقاضای مشتریان ارائه کرده ایم. برای حل مدل مسئله ، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و برای کدگذاری کروموزوم ها در الگوریتم از روش کدگذاری اولویت محور استفاده نموده ایم. در نهایت، چندین مسئله نمونه مطرح شده و با بهره گرفتن از این الگوریتم حل شده اند و نتایج حاصل از آن با نتایج نرم افزار لینگو مقایسه و کارایی الگوریتم به اثبات رسیده است.
کلمات کلیدی:شبکه زنجیره تأمین . مجموعه فازی . تقاضای فازی . بهینه سازی . الگوریتم ژنتیک
فهرست مطالب
1- مقدمه و کلیات تحقیق…………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- ضرورت انجام طرح……………………………………………………………………………………………….2
1-3- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..3
1-4- فرضیات مدل…………………………………………………………………………………………………………5
1-5- مختصری پیرامون مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین…………………………………………………..5
1-6- پیشینه روش های حل شبکه زنجیره تأمین…………………………………………………………………7
2- ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………..9
2-1- سیر تکاملی مدیریت زنجیره تأمین………………………………………………………………………….10
2-2- تعریف مدیریت زنجیره تأمین………………………………………………………………………………..11
2-3- یکپارچه سازی زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………12
2-4- عوامل سوق دهنده سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تأمین……………………………………14
2-4-1- نیاز برای فعالیت های بهبود……………………………………………………………………….14
2-4-2- افزایش سطح برون سپاری…………………………………………………………………………15
2-4-3- افزایش هزینه حمل و نقل………………………………………………………………………….15
2-4-4- فشارهای رقابت……………………………………………………………………………………….15
2-4-5- افزایش جهانی شدن………………………………………………………………………………….15
2-4-6- افزایش اهمیت تجارت جهانی……………………………………………………………………16
2-4-7- پیچیدگی زنجیره های تأمین……………………………………………………………………….16
2-4-8- نیاز برای مدیریت موجودی ها…………………………………………………………………..16
2-5- عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره های تأمین……………………………………………………………….17
2-5-1- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………………………..17