دانلود پایان نامه حقوق درباره : محرمات

از توریه نشده است. ممکن است گفته شود اطلاق حدیث رفع و یا اطلاق شهرتها و معاقد اجماعات حمل بر صورت عجز از توریه (به علت جهل و یا ترس)می شود، در پاسخ باید گفت این احتمال بعید است؛ چراکه حمل بر فرد نادر است (زیرا به طور غالب امکان ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره : وابستگی اقتصادی

زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است. ۳- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است. ۴- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد سوء مصرف مواد

می‌شود حال چنان چه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.” “بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق درباره : مطالعه تطبیقی

و این نیاز، ممکن است برای رفع ضرر از ترک معامله و یا دفع ضرر دیگری باشد. اولی مورد اکراه و دومی مورد اضطرار است. ۶- مکره استقلال در تصرف ندارد؛ اما مضطر مستقل در تصرف است. مطابق این نظر، مضطر چون استقلال خود را در تصمیمگیری از دست نمی‌دهد، ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد دادرسی عادلانه

کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.” ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با قاچاق

تعیین نموده بود.اگرچه قانون‌گذار، در قانون ۱۳۷۶، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی ۱۶ به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.اما در ماده‌ی ۴۰ الحاقی این قانون، ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد اسناد بین‌الملل

کیفر“منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با قاچاق

صدور آراء مربوط به جرایم موادمخدر آن‌ ها را تحت عنوان‌های خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال در مورد اتهام حمل موادمخدر همین عنوان قانونی را مورد حکم قرار می‌دهد.بنابراین به نظر می‌رسد که یک نیاز مبرم به توجه به مفهوم قاچاق موادمخدر و تعریف صریح ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد سیاست جنایی ایران

در لایه‎ی اجرایی و نیز رویکرد (جامعه مدنی) لایه‎های دیگر این سیاست را تشکیل می دهد که به ترتیب «سیاست جنایی قضایی»، «سیاست جنایی اجرایی» و «سیاست جنایی مشارکتی» نامیده می‎شود. در قلمرو مواد مخدرکه طبیعتاً مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد، با توجه به پیچیدگی و اقتضای خاص آن، ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد وابستگی دارویی

ل پدیده‎ی مجرمانه- هر دو عنصر را شایسته توجه هیأت یا «بدنه‎ی اجتماع» دانسته و معتقدند پدیده‎ی مجرمانه باید با همکاری همه‎ی نهادهای دولتی و سازمان‎های غیر دولتی (NGO)‌ها سامان‌دهی و در نهایت مهار شود.” “مارک آنسل فرانسوی، در سال ۱۹۷۵ میلادی، سیاست جنایی را همزمان «علم مشاهده و مطالعه» ادامه مطلب…