ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک

وزارت علوم، تحقيقات و فناوریدانشگاه علوم و فنون مازندرانپايان نامهمقطع کارشناسی ارشدرشته : مهندسی سيستم های اقتصادی و اجتماعیعنوان : ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيکاستاد راهنما : دکتر نيکبخش جوادياناستاد مشاور : دکتر جواد رضائياندانشجو ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 40

3-4نمونه آمارينمونه آماری تحقیق مزبور خریداران مراجعه کننده به فروشگا ه های فرش در سطح شهر کرمان می باشد.3-4-1روش نمونه گيريدر اين پژوهش، براي انجام نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. بدينترتيب که پرسش نامه تحقيق ميان خریداران فرش دستباف شهر کرمان بصورت مساوي تقسيم ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 41

اصالت هنری تاریخی مجموعه سؤالات مربوط به هرکدام از بخش هاي فوق بر اساس شاخص هايي که پژوهشگران براي اندازه گيري هر يك از متغير ها توسعه داد ه اند، طراحي شده است.عنصر محصول توسط ٧ سؤال ٥ امتيازي مقياس ليکرت (از ١: بسيار کم تا ٥: بسيار زياد) مورداندازه ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 42

3-7سنجش اعتماد) پايايي )پرسش نامهقابليت اعتماد يا پايايي، يکي از ويژگي هاي فني ابزار اندازهگيري و جمع آوري اطلاعات است و بدينمعني است که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني بدست مي دهد )سرمد وديگران، ١٣٧٩ ،ص ١٦٦ . ( به عبارت ديگر پايايي يعني ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 36

بروز تعارضاما ساده سازي تصميم خريد توسط خریداران، مثل استفاده از يک مارک و وفاداري به آن،گاهي آن ها را دچار تعارض مي کند چرا که گاهي اوقات وفاداري به يک مارک باعث مي شود که مصرف کننده از محصولات بهتر از اين نوع و حتي باصرفه تر جا بماند ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 37

تعدادمنابع نفوذ دوره زمانی وسعت نفوذ فرهنگخرده فرهنگ هاطبقه اجتماعيخانوادهدوستان و گروه هاي مرجعشرايط خارجيمحيط بازاريابياثرات موقعيتي تعدادکمی منبع نفوذ بلند مدت نفوذ عامتعدادزیادی منبع نفوذ کوتاه مدت نفوذخاص 2-15-7کليد هفتم: رفتار مصرف کننده براي افراد مختلف، متفاوت است .افراد مختلف به واسطه تفاوت هاي فردي، رفتارهاي مصرفي مختلفي بروز ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 38

هدف از انجام اين تحقيق ارتقاي دانش در زمينه تعاوني هاي توليدي در كشور، بررسي و تعيين رابطه احتمالي ميان كيفيت، قيمت، تبليغات و نحوه توزيع محصولات شركت هاي تعاوني توليدي شهرستان كوهدشت با تصميم خريد مشتريان و تعيين ميزان رضايت مندي مشتريان در اين زمينه در نيمه ١٣٨٩ بوده ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 32

ضروري است. رفتار مصرف کننده فرآيندي پيچيده و چند بعدي است. اتخاذ تصميمات درست وموفقيت آميز بازاريابي توسط سازمان هاي تجاري و مؤسسات غي رانتفاعي مستلزم داشتن اطلاعات جامع از رفتار مصرف کنندگان است. ما بايد در مورد مشتريان خاصي که در هر تصميم گيري بازاريابي دخيل هستند اطلاعات مناسبي ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 33

کلید چهارم متفاوت بودن رفتار مصرف کننده از نظر زمان وپیچیدگی کلید پنجم وجود نقش های مختلف دررفتار مصرف کننده کلید ششمکلید هفتم تحت نفوذ بودن رفتار مصرف کننده توسط عوامل خارجی خاصمتفاوت بودن رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف 2-15-1کليد اول: رفتار مصرف کننده انگيزشي است.علت اصلي وقوع رفتار ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 35

تنظيم شرايط پرداخت مشاهده ديگران ) چشم و هم چشمي( آماده شدن براي خريد احتماليآينده ،کنار گذاشتن تعيين و تنظيم جزئيات جزئيات بحث با دوستانکسب اطلاعاتارزيابي نظرات ديگران 2-15-3کليد سوم: رفتار مصرف کننده يک فرآيند است .با توجه به نگاره ۲-5از فرآيند رفتار مصرف کننده، مي توان اين فعاليت ها ادامه مطلب…