دانلود پایان نامه

با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………84

جدول 4- 7- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرهنگ در مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………..85
جدول 4- 8- رابطه مؤلفه ” فرایند ” در مدیریت دانش
با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………..86
جدول 4- 9- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرایند در مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….87
جدول 4- 10- رابطه مؤلفه ” فنآوری ” در مدیریت دانش
با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………88
جدول 4- 11- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فراینددر مدیریت دانش
با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………..88
جدول 4- 12- مقایسه میانگین مدیریت دانش با توجه به جنسیت………………89
جدول 4- 13- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی با توجه به جنسیت………90
جدول 4- 14- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………91
جدول 4- 15- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه تفاوت
مدیریت دانش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………………..91
جدول 4- 16- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانیدر بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………92
جدول 4- 17- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانی
بر حسب سابقه خدمت …………………………………………………………………………………..92
جدول 4- 18- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………93
جدول 4- 19- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای مدیریت دانش
بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………93

جدول 4- 20- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی در بین متخصصان
علم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..94
جدول 4- 21- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانی
بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………94
جدول 4-22- نتیجه آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………….95
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل2-1- الگوی حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی………………………………………….21
شکل2-2- الگوی پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………….24
فصل اول
1. کلیات
1-1. مقدمه
در گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی، دسترسی بیشتر به منابع مادی محسوب میشد. اما اکنون شرایط به کلی متحول شده و در حال حاضر اصلیترین مزیت رقابتی برای سازمانها، توان آنها در مدیریت دانش محسوب میشود. عمدهترین سرمایه های سازمانهای تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانش است که به آن دسترسی دارند (خوانساری، 1384) .
مدیریت دانش سبب دستیابی به تجارب، دانش و مهارتهایی میشود که در مجموع تواناییهای جدید، قدرت اجرای عملیات بیشتر، تشویق خلاقیت و نوآوری، شیوه به کار بردن بهتر دانش موجود سازمان و استفاده بهتر از دانش در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان ایجاد میکند (هاسکل، 2010) .
از عمدهترین جریانهای حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. کارآفرینان موجب میشوند تا سازمانی از سازمانهای دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید و مسلماً با توجه به پیچیده شدن سازمانها، رشد فنآوری، نو و بدیع بودن علم سازمانها، مدیران به طور روز افزون تلاش میکنند، دریابند چگونه سازمانهای خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمانهایشان شوند، زیرا اگر اندیشه نو وارد سازمان شود رو به زوال میروند. در واقع برای سازمانهای امروز خلاقیت و کارآفرینی هر کدام به مثابه پلههای نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شوند (فرهنگی و صفرزاده، 1386) .
امروزه، بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی بردهاند. در واقع اینگونه تغییر گرایش در راهبرد، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکتها تحمیل گردیده است: افزایش سریع رقبای جدید، ایجاد حس بیاعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها و خروج بهترین نیروهای کار از شرکتها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل. از سوی دیگر، شکلگیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایهگذاری مخاطرهآمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژههایشان به منابع مالی دست پیدا کنند (فرای،1993) .
مدیریت دانش، یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی کارکنان است. مدیریت دانش ابزاری مهم برای سازمانها جهت مدیریت بهتر اطلاعات و مهمتر از آن، دانش است. برخلاف دیگر روشها، مدیریت دانش همیشه بهراحتی تعریف نمیشود، زیرا دربردارنده دامنهای از مفاهیم، رفتارهای مدیریتی، فنآوریها و فعالیتهاست که همه آنها زیر چتر مدیریت دانش قرار میگیرند (گوپتا، 2008) . همچنین مبنای ثروتآفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است؛ بهگونهای که کارآفرینان از دانش و اطلاعات ثروت میآفرینند (خوانساری، 1384) .
در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمانها و لزوم ایجاد و پرورش کارآفرینی در کلیه سازمانها و نهادها به بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی در میان متخصصان علم اطلاعات، پرداخته شده است.
1-2. مسئله پژوهش
بدون تردید، نزدیکترین حوزه معرفتی به مدیریت دانش، حوزه علم اطلاعات و دانششناسی است. متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی، به دلیل همین نزدیکی شغلی، برای تصدی سمت جدید مدیریت دانش مطرح شدهاند. مشکلات و چالشهای موجود در کتابخانهها، مدیریت کتابخانهها را به وظیفهای پیچیده تبدیل کرده است. مدیران امروز باید راه تحول را پیش بگیرند و تلاش کنند تا کتابخانهها به سوی وضعیت مطلوب حرکت کنند. لذا، امروزه مدیریت کتابخانهها مدیریت تغییر و تحول است. برای موفقیت در این امر، مدیران ابتدا باید بدانند چه چیز را باید تغییر بدهند و به چه سو باید حرکت کنند. در این ارتباط، استفاده از مدیریت دانش ابزار مناسبی است.
مدیریت دانش، مهمترین دارایی و بزرگترین مزیت برای بسیاری از سازمانها است. پس، باید به کانونهای دانش توجه شود. کانونهای دانش در سازمانها، مکان جمعآوری، سازماندهی و انتشار دانش هستند. متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی، همواره در جستجوی روشهایی برای گردآوری، سازماندهی، ردهبندی و ثبت اطلاعات و دانش درونی خود و به اشتراک گذاشتن آن با کاربران با بهره گرفتن از فنون رسمی و غیر رسمی مدیریت دانش بودهاند.
مدیریت دانش، توان بالقوهای در کمک به متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی برای گردآوری، سازماندهی، اشاعه دانش و همچنین در بهرهوری و کارآمدی بیشتر و ارائه خدمات به کاربران یا کارکنان سازمان است.
از آنجا، که دانش و فرایندهای آن با عملیات، ساختار، فرهنگ و هدف یک سازمان پیوند خوردهاند، بنابراین، یک راهبرد مدیریت دانش کارآمد به کتابخانههایی نیاز دارد که فهم عمیقی از فکر و دانش و چگونگی استفاده در سازمان بزرگترشان داشته باشد. متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی، مدیران حافظه یک سازمان هستند و آنها باید فراتر از وظایف جستجو، انتخاب، سازماندهی و مدیریت اطلاعات به سمت ایجاد و مدیریت دانش حرکت کنند.
از دیگر سو، تغییر و تحولات گسترده امروزی و پویایی رقابت باعث شده است تا سازمانها به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانند افراد خلاق و کارآفرین را هر چه بیشتر جذب، مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هر چه بیشتر بهرهمند شوند. بنابراین، برای غلبه بر مشکلات و تهدیدات که متوجه سازمانهای امروزی است، تنها یک راهحل سازگار است و آن هم ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی در سازمانها میباشد.
امروزه، اندیشمندان، کارآفرینی را به مثابه راهبردی مناسب برای گسترش بهره‌وری و توسعه سازمان تلقی میکنند و بر این باورند که کارآفرینی موجب ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین‌المللی میشود که این امر نیاز به بستری مناسب در سازمان دارد. لذا، در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی و سازمانی خود رابطه معنیداری برقرار سازند. به عبارتی دیگر، جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حرکتی رو به جلو داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی و سازمانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند، تا آنها با بهره گرفتن از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: حوزه و دانشگاه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارآفرینی به عنوان نشانه و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیتهای تجاری در جامعه هستند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد علت توسعه کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافتهاند، کارآفرینی است. کارآفرینی از منابع مهم و پایانناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به خلاقیت انسانها بازمیگردد، از یک سو بسیار ارزان و از سوی دیگر ارزشمند و پایانناپذیر است.
 از اینرو است که هر چه زمان میگذرد، اهمیت نیروی انسانی مبتکر و خلاق در سازمانها نمود بیشتری پیدا مییابد، افرادی بهوجودآورنده فرایند نوآوری در عرصه رقابتهای جهانی میباشند که با خلق ایدههای نوین و شناسایی بازارهای جدید برای سرمایهگذاری منجر به ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه و رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی کشور میشوند. پس، لازم است که مدیران ارزیابی دقیق و جامعی از اجرای این راهبرد در سازمانها داشته باشند تا بتوانند به سرعت به تغییرات نامطلوب محیطی واکنش دهند و با موفقیت از بحرانهای پیش روی خویش عبور نموده و به عنوان یک سازمان پیشرو و کارآفرین معرفی گردند.
حال با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در عصر حاضر و همچنین اهمیت این دو عامل در کتابخانهها، مسئله مورد نظر در این پژوهش چگونگی استفاده از “مدیریت دانش” توسط متخصصان علم اطلاعات و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی میباشد.
1-3. اهمیت پژوهش
با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت مؤثر دانش در سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا دانش به طور فزایندهای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمانها شناخته شده و مدیریت آن تا حدود زیادی مبتنی بر شایستگیهای افراد و ویژگیهای گروه ها در شکل فرهنگ سازمانی است که به عنوان یک عامل مهم، نقش کلیدی را در رد یا پذیرش دانش ایفا میکند (کیگانک و اسریت،2010) .
عصر ما عصر شتاب و دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، جامعهای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد (هزارجریبی، 1382) .
بهطور کلی، پیشرفت سریع دانش و فنآوری، تغییر روند جمعیت شناختی و همچون افزایش سطح تحصیل، اشتغال زن و مرد در خانواده ها و افزایش طول عمر و سالخوردگی جمعیت و حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به کارآفرینی در راهبرد شرکتها شدیداً مورد تأکید قرار گیرد (کوراتکو و هاجتس، 1989).
کارآفرینی یک عامل کلیدی و پلی مابین نوآوری و توسعه اقتصادی قلمداد میشود و کارکنان متخصص وکارآمد نیز بازوان توانمند مدیران سازمانها به شمار میآیند که موجب غلبه بر شرایط نامطلوب محیط و رهایی سازمان از بنبست مشکلات و دستیابی به راهحلهای جدید و ارتقاء کیفیت تولید در رقابتهای فشرده جهانی میشوند. در واقع، میتوان گفت که کارآفرینی نماد نوآوری و موفقیت در امور تجاری و کارآفرینان پیشگامان آن هستند که با نظرات نوین خویش موجب تحولات اساسی در ساختار نظام اداری و افزایش کارایی و اثربخشی آن میشوند.
امروزه، بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی بردهاند. از سوی دیگر، فرآیندهای کارآفرینی مانند کارآفرینی علمی، کارآفرینی فنآورانه و کارآفرینی خدماتی، به علت ویژگیهای ارزشآفرینی، سرمایهآفرینی، اشتغالآفرینی و سودآوری نقش مهم و بنیادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینمایند، همچنین کارآفرینی را میتوان یکی از مؤثرترین راهکارهای مواجهه با معضل بیکاری دانست، چون کارآفرینی اشتغالزا نوعی فرآیند برای خلق فرصتهای شغلی جدید میباشد. بنابراین، کارآفرینی از این طریق نقش مهم و بسیار تأثیرگذاری بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید (گلستان هاشمی، ۱۳۸۲) .
در این ارتباط، سازمانها و شرکتها ناگزیرند تا جهت حفظ بقا و داشتن مزیت رقابتی، سازمانی خلاق و نوآور شوند، به گونهای که خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان جهانی آماده سازند (فتحیان،1384) .
از اینرو، یافتههای این تحقیق میتواند به متخصصان علم اطلاعات در دانشگاه شیراز جهت ایجاد طرحهای موفقیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی یاری رساند. چرا که مدیریت دانش و کارآفرینی در کتابخانهها به افزایش بهرهوری و کارآیی کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی یاری میرساند.
1-4. اهداف پژوهش
1-4-1. هدف کلی پژوهش
هدف اساسی این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه بین سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز با کارآفرینی سازمانی آنها.
1-4-2. اهداف فرعی
اهداف فرعی پژوهش عبارتند از :
بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد کارآفرینی

By:

0 thoughts on “پایان نامه روانشناسی : کارآفرینی سازمانی

پاسخی بگذارید