دانلود پایان نامه

بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در مناطق با کارآفرینی بالا از بین سه حوزه در سیستم مارپیچ سهگانه، دانشگاه به عنوان یک عامل مهم میانجی کارآفرینی تلقی میشود و در مناطق با کارآفرینی پایین، عوامل سهگانه فقط نرخ تولد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند.

2-3-4. جمع بندی
بررسی پیشینههای فوق بیان میکند که در زمینه بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای دیگر از جمله: خلاقیت، فرهنگ سازمانی، بالندگی سازمانی و غیره تحقیقات متعددی انجام گرفته است؛ اما در زمینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی پژوهشهای قابل ذکری انجام نشده است، با توجه به اینکه که فرهنگ سازمانی و خلاقیت بر کارآفرینی تأثیرگذار هستند و از آنجایی که مدیریت دانش هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری است و عوامل انسانی و فرهنگ سازمانی نیز بر مدیریت دانش تأثیر میگذارند، فرض بر این است که، مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی نیز با هم رابطه داشته باشند.
2-4. پرسشهای پژوهش
2-4-1. پرسش اصلی
سؤال اساسی: آیا بین مهارتهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیداری وجود دارد؟
2-4-2. پرسشهای فرعی
آیا بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیتپذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین مؤلفه “فنآوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیتپذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات بر حسب “سابقه خدمت” تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات بر حسب “سابقه خدمت” تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات بر حسب “میزان تحصیلات” تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات بر حسب “میزان تحصیلات” تفاوت معناداری وجود دارد؟
2-5. تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
2-5-1. مدیریت دانش
مدیریت دانش فرایند ایجاد، جمعآوری، سازماندهی، انتشار و بهرهبرداری از دانش است (باقی، 1381) .
2-5-2. مؤلفه افراد
کارکنان مهمترین سرمایه های سازمان هستند که به عنوان ایجاد کننده، منتشر کننده و استفاده کننده از دانش در سازمان فعالیت میکنند (فرهادی، 1383) .
2-5-3. مؤلفه فنآوری
فنآوری به مجموعه ابزارها و فنون و روش های ذخیرهسازی، پردازش، اشاعه و تولید اطلاعات گفته میشود (فرهادی، 1383) .
2-5-4. مؤلفه فرهنگ
فرهنگ عبارت است از، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد (گاندی،2004) .
2-5-5. مؤلفه فرایند
فرآیند یا روند به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. اصطلاح فرآیند یعنی تغییر مرحله به مرحله به سمت یک هدف معین (حسنزاده، 1386) .
2-5-6. کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیتهای کارآفرینانه خود را به ثمر میرساند (هزارجریبی، 1383) .
2-5-7. بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .
2-5-8. بعد خطرپذیری
خطرپذیری به عنوان وظیفه جداییناپذیر کارآفرینی تلقی میشود که منجر به موفقیت میشود. پذیرش مخاطرههای معتدل که میتوانند با تلاشهای شخصی مهار شوند (فروزانفر، 1387) .
2-5-9. بعد نظارت درونی
عقیده فرد را در این مورد که تحت کنترل وقایع خارجی است یا داخلی، مرکز کنترل مینامند (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .
2-5-10. بعد خلاقیت
خلاقیت عبارت است از توانایی خلق فکرهای جدید و به تعبیری دیگر، خلاقیت عبارت است از به کارگیری کامل تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا راه حل یا مفهوم نو نسبت به خود شخص خلاق (محمدی، 1384) .
2-5-11. بعد انعطافپذیری
انعطافپذیری یک فرآیند پویا، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدید کننده است که باعث ایجاد انطباق مثبت، علیرغم وجود تجارب آسیبزا در فرد میباشد (شریعت، 1390) .
2-5-12. بعد تحمل ابهام
قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر (لین، 1993) .
2-5-13. بعد روایی کلامی
روایی کلام عبارت است از توانایی فرد برای سخن گفتن و به کار بردن جملهها به صورت فیالبداهه در شرایط پیش بینی نشده (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .
2-6. تعاریف عملیاتی متغیرها
2-6-1. مدیریت دانش
در پژوهش حاضر منظور از مدیریت دانش نمرهای است که آزمودنی با تکمیل پرسشنامه مدیریت دانش (نیر،1389) دریافت نموده است. این متغیر، متغیری فاصلهای است که با پرسشنامه مذکور در مقیاس طیف لیکرت (پنج گزینهای) اندازهگیری شده است. این متغیر خود از چهار متغیر فرعی افراد، فنآوری، فرهنگ و فرایند تشکیل شده است، نمره این متغیر در فاصله 5 تا 125 قرار دارد.
2-6-2. مؤلفه افراد
منظور از مؤلفه افراد نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 7 سؤال (20-14) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 7 تا 35 ، متغیر است.
2-6-3. مؤلفه فنآوری
منظور از مؤلفه فنآوری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 8 سؤال (13-6) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 8 تا 40 ، متغیر است.
2-6-4. مؤلفه فرهنگ

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد درباره رسانه های جمعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از مؤلفه فرهنگ نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 5 سؤال (5-1) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 5 تا 25 ، متغیر است.
2-6-5. مؤلفه فرایند
منظور از مؤلفه فرایند نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 5 سؤال (25-21) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 5 تا 25 ، متغیر است.
2-6-6. کارآفرینی سازمانی

منظور از کارآفرینی سازمانی نمرهای است که آزمودنی با تکمیل پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی (121سؤالی دکتر هومن) دریافت نموده است. این متغیر، متغیری فاصلهای است که با پرسشنامه مذکور در مقیاس طیف لیکرت (پنج گزینهای) اندازهگیری شده است. این متغیر خود از هفت متغیر فرعی سختکوشی، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، تحلیل ابهام و روایی کلامی تشکیل شده است، نمره این متغیر در فاصله 121 تا 605 قرار دارد.
2-6-7. بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
منظور از بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 80 سؤال (12-1، 31-14، 48-31،50، 52، 53، 55، 58، 59، 63، 65، 66، 67، 69، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 81، 82، 83، 84، 89، 91، 92، 93، 95، 97، 98، 99، 102، 106، 112، 113، 114، 117، 118 و 119) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 80 تا 400 قرار دارد.
2-6-8. بعد خطرپذیری
منظور از بعد خطرپذیری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 12 سؤال (13، 56، 57، 61، 62، 64، 68، 70، 71، 85، 120 و 121) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 12 تا 60 قرار دارد.
2-6-9. بعد نظارت درونی
منظور از بعد نظارت درونی نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 9 سؤال (32، 34، 35، 37، 38، 41، 49، 51 و54) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 9 تا 45 قرار دارد.
2-6-10. بعد خلاقیت
منظور از بعد خلاقیت نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 7 سؤال (78، 79، 80، 86، 87، 88 و90) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 7 تا 35 قرار دارد.
2-6-11. بعد انعطافپذیری
منظور از بعد انعطافپذیری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 3 سؤال (108، 110 و116) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 3 تا 15 قرار دارد.
2-6-12. بعد تحمل ابهام
منظور از بعد تحمل ابهام نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 3 سؤال (60، 94 و 96) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. سؤالات این بعد از کارآفرینی سازمانی به صورت معکوس اندازهگیری شدهاند. نمره این متغیر در فاصله 3 تا 15 قرار دارد.
2-6-13. بعد روایی کلامی
منظور از بعد روایی کلامی نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 9 سؤال (100، 101، 103، 104، 105، 107، 109، 111 و 115) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 9 تا 45 قرار دارد.
2-6-14. متغیرهای جمعیتشناختی
متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش شامل: جنسیت (متغیر اسمی) ، سطوح تحصیلی (متغیر رتبهای) و سابقه خدمت (متغیر رتبهای) میباشد.
فصل سوم
3. روششناسی پژوهش
3-1. مقدمه
در این فصل، طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش نمونهگیری، ابزار پژوهش، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی، نحوه اجرای ابزار پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل آماری داده ها، ارائه میگردد.
3-2. روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است، که در آن با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، دو متغیر مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.
3-3. جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارمندان شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز هستند که بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی جهت پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، نمونهگیری انجام نشد و کلیه افراد جامعه که 87 نفر بودند مورد بررسی قرار گرفتند. لذا، به همه آنها پرسشنامه داده شد، که از میان آنها 74 عدد (85%) بازگردانده شد.
الف) توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت
آزمودنیها بر حسب جنسیت برابر با 30 مرد و 44 زن میباشند. در جدول 3-1 ، توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت، نشان داده شده است.
جدول 3-1- توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
44
5/40
مرد
30
5/59
جمع
-183/0

By:

0 thoughts on “پایان نامه روانشناسی : کارآفرینی سازمانی

پاسخی بگذارید